پردیس فناوری کیش-طرح مشاوره تخصصی صنعت- گروه صنعت:

اطلاعات خرید کاربران، زیربنای کسب و کار بزرگ تبلیغاتی آمازون