انواع دبی سنج

پردیس فناوری کیش_طرح مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت_گروه مهندسی شیمی

بخش اول

مقدمه


اندازه گيری جریان یكي از مهمترین جنبه های كنترل
فرآیند است و در حقيقت رایج ترین پارامتر اندازه گيری
فرآیند مي باشد . دبي سنج ها براي تعيين مقدار سيال
عبوری از لوله به كار مي روند. جریان عموما توسط اندازه
گيری سرعت در یك سطح مقطع مشخص اندازه گيری مي شود.
دبي حجمي با رابطه ساده
QV = A * Vبدست مي آید.
در اینجا
Aسطح مقطع لوله و Vسرعت سيال است.
از عوامل موثر بر دبی جریان در لوله عبارتند از : سرعت
سيال ، اصطكاك سيال در تماس با لوله ، ویسكوزیته و
دانسيته سيال


دبی سنج


دبی سنج ها در دو نوع اساسي تقسيم بندي مي شوند : دبی سنج
هایي كه در مسير جریان می باشند و دبی سنج هایی كه از
لوله منشعب شده اند . هد متر ها یا دبی سنج ها اختلاف
فشاری رایج ترین نوع وسایل اندازه گيری جریان در صنعت مي
باشند . مبنای محاسبه دبی در این نوع دبی سنج ها بر اساس
سنجش سرعت سيال و سپس توليد سيگنالي متناسب با سرعت سيال
است.
 

عوامل موثر بر انتخاب دبی سنج ها


دقت و اطمينان پذیری: اندازه گيری غير دقيق منجر به
خسارت به تجهيزات و محصولات كارخانه مي شود و با اندازه

گيری دقيق مي توان مقدار توزیع و یا تركيب سيالات را
مشخص كرده و دقيقا سود و زیان توليد را محاسبه كرد.


چگونگی انتخاب دبی سنج


انتخاب دبی سنج مناسب مستلزم شناخت شرایط عملياتي
فرآیند و نيازمندي هاي عملكرد تجهيزات است. شرایط
عملياتی فرآیند ها شامل مواردی چون تخمين دبی حداكثر و
حداقل فرآیند ، دما و فشار عملكرد و خواص فيزیكی اعم از
ویسكوزیته ، دانسيته ، فرسایش و خوردگی مي باشند.
از معيار های دیگر انتخاب دبی سنج ها در فرآیند ها توجه
به مزایا و عيوب آنها مي باشد . مزایا و عيوب دبی سنج
ها بر اساس معيار هایی چون دقت ، قابل اعتماد بودن ،
قيمت خرید ، هزینه نصب ، هزینه مالكيت ، سهولت استعمال
، قابليت اندزه گيری دبی مایع ، بخار و گاز ، محدودیت
پذیري ، تكرار پذیری ، قابليت نگهداری ، حساسيت به لرزش
، افت فشار ، وجود اندازه های مختلف و … مي باشد.

برای رفتن به بخش دوم کلیلک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *