حمایت از هنرمندان در خروج صنایع دستی از کشور

ضوابط حمایتی از هنرمندان درمورد خروج صنایع دستی از کشور اعلام شد

سقف خروج ظروف ساخته شده از نقره بدون نگین به میزان ۵ کیلوگرم و زیورآلات نقره و سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی تا میزان سه کیلوگرم برای هر نفر به منظور حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی خارج از کشور با ارائه ضمانت نامه بانکی و وثایق معتبر افزایش یافت.

علی اکبر شامانی مدیر کل دفتر صادرات گمرک با اراسال نامه ای به کلیه گمرکات اجرایی اظهار کرد: با پیوست تصویب نامه شماره 104906 مشاور محترم وزیر و مدیر کل دفتر وزارتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی منضم به نامه شماره 18916/972100 سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به همراه ضمائم مربوط به متن قانون حمایت از هنرمنان، استاد کاران و فعالان صنایع دستی ارسال و اعلام می‌دارد:

با توجه به مفاد بند ب ماده 11 قانون مذکور، سقف خروج ظروف ساخته شده از نقره بدون نگین به میزان 5 کیلوگرم و زیورآلات نقره و سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی تا میزان سه کیلوگرم برا ی هر نفر به منظور حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی خارج از کشور با ارائه ضمانت نامه بانکی و وثایق معتبر افزایش می‌یابد لذا پیرو ضوابط مندرج در بخشنامه‌های شماره 94977/92 اعلام می‌دارد:

1- در صورت مراجعه هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی موضوع قانون موصوف جهت شرکت در نمایشگاه‌های بین‌المللی خارجی، با انجام تشریفات صادرات موقت برای ظروف ساخته شده از نقره بدون نگین به میزان 5 کیلوگرم و زیورآلات نقره و سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی تا میزان 3 کیلوگرم پس از بررسی ارزش صادراتی کالاهای اظهاری و اخذ تضمین به میزان یک برابر ارزش صادراتی به صورت سپرده و یا ضمانت‌نامه بانکی اقدام گردد. ضمنا بر اساس مفاد مندرج در بند ب ماده 11 مبنی بر لزوم اعلام نظارت بانک مرکزی برای اجرای این بند، اخذ موافقت بانک مرکزی نیز در هر مورد الزامی می‌باشد.

2- پذیرش اظهارنامه محمولات این بخش صرفا توسط گمرکات تخصصی طلا – نقره و فلزات گرانبها (مشهد، یزد، تبریز، اصفهان، فرودگاه امام خمینی (ره) و گمرکات مراکز استانها و نیز گمرکات مجاز هوایی خواهد بود.

3- مستفاد از بند 4-5  ذیل ماده 10 آیین‌نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات، تشریفات محمولات صادرات موفق یاد شده نیازمند ارائه کارت بازرگانی نمی‌باشد.

4- با توجه به مفاد قانون یاد شده مجوزهای صادره برای حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی خارجی از سوی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در هر مورد بلاغ و ارزش صادراتی، وزن و سایر مشخصات محموله نیز در مجوز یاد شده درج می‌گردد.

5- درج دقیق مشخصات، اسکن تصاور محموله، بارگزاری مجوز صادره از سوی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و سایر موارد به منظور حصول انطباق در زمان برگشت محموله ضروری می‌باشد.

6- ملاک ارزش صادراتی برای درج در اظهارنامه‌ خروج موقت و محاسبه میزان تضمین برابر ارزشهای مندرج در مجوز صادره از سوی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خواهد بود و در صورت عدم درج ارزش مراتب از طریق دفتر بررسی و تعیین ارزش و تعرفه استعلام گردد.

7- مهلت اعتبار پروانه‌های صادره صادرات موقت برای محمولات فوق الذکر به میزان مدت زمان مورد اشاره در مجوز صادره از سوی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اعلام خواهد بود و در صورت عدم ذکر مدت زمان برای 3 ماه تعیین خواهد شد.