چرا تماس چشمی قدرت بسیار زیادی دارد؟

پردیس فناوری کیش-طرح مشاوره تخصصی صنعت- گروه صنعت:

چرا تماس چشمی قدرت بسیار زیادی دارد؟

تماس چشمی قدرت زیادی دارد؛ به‌همین‌دلیل، پژوهش‌های زیادی درباره‌ی آن انجام شده که تأیید می‌کند چشم دریچه‌ای به روح انسان است.