لبست قیمت ها

Parameter

[checklist]

 • title: item title
 • subtitle: item short description
 • featured: set to “yes” if you want to featured the item
 • color: pricing item color, you can set different color for each pricing item, available color: green|blue|orange|brown|red, default color is dark
 • price: item price
 • per: billing cycle (eg. month, year)
 • button_url: custom url for button
 • button_text: Text for button

[/checklist]

Example :

[pricing column=4]
[item title=”استاندارد” subtitle=”برای کاربران خانگی” price=”100,000″ per=”ماهیانه” button_url=”HTTP://LANDADESIGN.IR” button_text=”همین حالا سفارش دهید” color=”green”]

 • 2 خط اختصاصی هدیه
 • 500 پیامک هدیه
 • بانک شماره موبایل کامل
 • 6 خط 8 رقمی ارسال انبوه
 • وب سرویس و API
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • 40% امکانات پنل
 • پیامکی 13 تومان

[/item]

[item title=”Business” subtitle=”مناسب برای کاربران خانگی” price=”تومان20″ per=”ماهیانه” button_url=”سفارش دهیدhttp://landanet.ir” button_text=”سفارش دهید” color=”blue”]

 • 2 خط اختصاصی هدیه
 • 500 پیامک هدیه
 • بانک شماره موبایل کامل
 • 6 خط 8 رقمی ارسال انبوه
 • وب سرویس و API
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • 40% امکانات پنل
 • پیامکی 13 تومان

[/item]

[item title=”Executive” subtitle=”مناسب برای کاربران خانگی” price=”تومان30″ per=”ماهیانه” button_url=”سفارش دهیدhttp://landanet.ir” button_text=”سفارش دهید” featured=”yes” color=”orange”]

 • 2 خط اختصاصی هدیه
 • 500 پیامک هدیه
 • بانک شماره موبایل کامل
 • 6 خط 8 رقمی ارسال انبوه
 • وب سرویس و API
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • 40% امکانات پنل
 • پیامکی 13 تومان

[/item]

[item title=”نسخه حرفه ای” subtitle=”مناسب برای کاربران خانگی” price=”تومان40″ per=”ماهیانه” button_url=”سفارش دهیدhttp://landanet.ir” button_text=”سفارش دهید” color=”red”]

 • 2 خط اختصاصی هدیه
 • 500 پیامک هدیه
 • بانک شماره موبایل کامل
 • 6 خط 8 رقمی ارسال انبوه
 • وب سرویس و API
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • 40% امکانات پنل
 • پیامکی 13 تومان

[/item]
[/pricing]

[spacer]

[pricing column=3 fullwidth=”true”]
[item title=”Standard” subtitle=”مناسب برای کاربران خانگی” price=”تومان10″ per=”ماهیانه” button_url=”سفارش دهیدhttp://landanet.ir” button_text=”سفارش دهید”]

 • 2 خط اختصاصی هدیه
 • 500 پیامک هدیه
 • بانک شماره موبایل کامل
 • 6 خط 8 رقمی ارسال انبوه
 • وب سرویس و API
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • 40% امکانات پنل
 • پیامکی 13 تومان

[/item]

[item title=”Business” subtitle=”مناسب برای کاربران خانگی” price=”تومان20″ per=”ماهیانه” button_url=”سفارش دهیدhttp://landanet.ir” button_text=”سفارش دهید” featured=”yes” color=”green”]

 • 2 خط اختصاصی هدیه
 • 500 پیامک هدیه
 • بانک شماره موبایل کامل
 • 6 خط 8 رقمی ارسال انبوه
 • وب سرویس و API
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • 40% امکانات پنل
 • پیامکی 13 تومان

[/item]

[item title=”Executive” subtitle=”مناسب برای کاربران خانگی” price=”تومان30″ per=”ماهیانه” button_url=”سفارش دهیدhttp://landanet.ir” button_text=”سفارش دهید”]

 • 2 خط اختصاصی هدیه
 • 500 پیامک هدیه
 • بانک شماره موبایل کامل
 • 6 خط 8 رقمی ارسال انبوه
 • وب سرویس و API
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • 40% امکانات پنل
 • پیامکی 13 تومان

[/item]
[/pricing]

[spacer]

[pricing column=5 fullwidth=”true”]
[item title=”Standard” subtitle=”مناسب برای کاربران خانگی” price=”تومان10″ per=”ماهیانه” button_url=”سفارش دهیدhttp://landanet.ir” button_text=”سفارش دهید” color=”blue”]

 • 2 خط اختصاصی هدیه
 • 500 پیامک هدیه
 • بانک شماره موبایل کامل
 • 6 خط 8 رقمی ارسال انبوه
 • وب سرویس و API
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • 40% امکانات پنل
 • پیامکی 13 تومان

[/item]

[item title=”Business” subtitle=”مناسب برای کاربران خانگی” price=”تومان20″ per=”ماهیانه” button_url=”سفارش دهیدhttp://landanet.ir” button_text=”سفارش دهید” color=”green”]

 • 2 خط اختصاصی هدیه
 • 500 پیامک هدیه
 • بانک شماره موبایل کامل
 • 6 خط 8 رقمی ارسال انبوه
 • وب سرویس و API
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • 40% امکانات پنل
 • پیامکی 13 تومان

[/item]

[item title=”Executive” subtitle=”مناسب برای کاربران خانگی” price=”تومان30″ per=”ماهیانه” button_url=”سفارش دهیدhttp://landanet.ir” button_text=”سفارش دهید” featured=”yes” color=”orange”]

 • 2 خط اختصاصی هدیه
 • 500 پیامک هدیه
 • بانک شماره موبایل کامل
 • 6 خط 8 رقمی ارسال انبوه
 • وب سرویس و API
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • 40% امکانات پنل
 • پیامکی 13 تومان

[/item]

[item title=”نسخه حرفه ای” subtitle=”مناسب برای کاربران خانگی” price=”تومان40″ per=”ماهیانه” button_url=”سفارش دهیدhttp://landanet.ir” button_text=”سفارش دهید” color=”brown”]

 • 2 خط اختصاصی هدیه
 • 500 پیامک هدیه
 • بانک شماره موبایل کامل
 • 6 خط 8 رقمی ارسال انبوه
 • وب سرویس و API
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • 40% امکانات پنل
 • پیامکی 13 تومان

[/item]

[item title=”نسخه حرفه ای” subtitle=”مناسب برای کاربران خانگی” price=”تومان50″ per=”ماهیانه” button_url=”سفارش دهیدhttp://landanet.ir” button_text=”سفارش دهید” color=”red”]

 • 2 خط اختصاصی هدیه
 • 500 پیامک هدیه
 • بانک شماره موبایل کامل
 • 6 خط 8 رقمی ارسال انبوه
 • وب سرویس و API
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • 40% امکانات پنل
 • پیامکی 13 تومان

[/item]
[/pricing]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *