مدیریت ریسک پروژه

پردیس فناوری کیش_طرح ملی فناوری _متخصصین صنعت و مدیریت_مهندسی صنایع

مدیریت ریسک پروژه شامل:

فرآیند های هدایت برنامه ریزی مدیریت ریسک، شناسایی، تحلیل، برنامه ریزی پاسخ، و نظارت و کنترل پروژه است. اهداف مدیریت ریسک پروژه، افزایش احتمال و اثر وقایع مثبت، و کاهش احتمال و اثر وقایع منفی در پروژه است.
مدیریت ریسک پروژه شامل عناوین زیر می شود:

•برنامه ریزی مدیریت ریسک:

فرآیند تعریف نحوه هدایت فعالیت های مدیریت ریسک پروژه.

•شناسایی ریسک ها:

فرآیند تعیین ریسک هایی که ممکن است بر پروژه و مستندسازی خصوصیات آنها اثر بگذارند.

•انجام تحلیل کیفی ریسک:

فرآیند اولویت بندی ریسک ها برای تحلیل بیشتر یا اقدام توسط ارزیابی و ترکیب احتمال رخداد اثر.

•انجام تحلیل کمی ریسک:

فرآیند تحلیل عددی اثر ریسک های شناسایی شده بر اهداف کلی پروژه.

•برنامه ریزی پاسخ های ریسک:

فرآیند توسعه گزینه ها و اقدامات در راستای ارتقای فرصت ها و کاهش خطرات در مورد اهداف پروژه.

•نظارت و کنترل ریسک ها:

فرآیند پیاده سازی برنامه های پاسخ به ریسک،

ردگیری ریسک های شناسایی شده ،

نظارت بر ریسک های باقیمانده،

شناسایی ریسک های جدید و ارزیابی اثربخشی فرآیند ریسک در سراسر پروژه.

 این فرآیند ها با یکدیگر و با فرآیند های دیگر حوزه دانش، در تعامل می باشند.

هر فرآیند می تواند با تلاش یک یا چند نفر، براساس نیاز های پروژه، در ارتباط باشد.

هر فرآیند، حداقل یک بار در هر پروژه

، و در یک یا چند فاز پروژه، اگر پروژه چند فازه باشد، اتفاق می افتد.

اگرچه فرآیند ها در اینجا به صورت عناصر مجزا با ارتباطات دوسویه به خوبی تعریف شده ،ارائه می شوند.
اما در عمل، به روش هایی که در اینجا به تفصیل بیان نشده اند، هم پوشانی و تعامل دارند.

ریسک پروژه معمولاً در آینده است.

ریسک، یک وضعیت یا واقعه غیر مسلم است که اگر اتفاق افتند، حداقل بر یکی از اهداف پروژه، اثر دارد.

اهداف می توانند محدوده، زمانبدی، هزینه و کیفیت باشند.

یک ریسک ممکن است یک یا چند علت داشته باشد. و اگر اتفاق افتد، ممکن است یک یا چند اثر در بر داشته باشد.

یک علت ممکن است

یک الزام، یک فرض، محدودیت، یا وضعیتی باشد که موجب ایجاد احتمال نتایج مثبت یا منفی گردد.

برای مثال:

علت ها می توانند شامل نیاز ها به مجوز محیط زیست جهت انجام کار، یا پرسنل برای طراحی پروژه باشند.

واقعه ریسک در اینجا آن است

که مؤسسه ارائه دهنده مجوز ممکن است دیر تر از آنچه در برنامه دیده شده است، مجوز را صادر کند.

یا در حالت یک فرصت، اینکه پرسنل محدوده طراح، هنوز توانایی انجام به موقع طراحی را داشته باشند.

در نتیجه کار با مصرف منابع کمتری انجام می شود.

اگر هریک از این وقایع غیر مسلم، واقع شوند، ممکن است بر هزینه، زمانبندی یا عملکرد پروژه، اثر بگذارند.

شرایط ریسک می تواند شامل:

جنبه های محیطی پروژه یا سازمان باشد که امکان دارند در ریسک پروژه، سهیم شوند مانند:

راهکار های کمتر رشد یافته مدیریت پروژه،

فقدان سیستم های مدیریت یکپارچه،

پروژه های متعدد همزمان، یا وابستگی به شرکای خارجی که قابل کنترل نیست.

منشا ریسک پروژه، نامعلومی موجود در تمامی پروژه ها است.

ریسک های معلوم آنهایی هستند که شناسایی و تحلیل گشته اند و امکان برنامه ریزی پاسخ برای آنها وجود دارد.

ریسک های نامعلوم خاص را نمی توان به صورت مؤثر، مدیریت نمود . که پیشنهاد می شود تیم پروژه یک برنامه احتیاطی را تهیه نماید.

ریسک پروژه ای که اتفاق افتاده است را می توان یک مسئله با موضوع فرض کرد.

سازمان ها، ریسک ها را به صورت اثر عدم قطعیت بر اهداف پروژه و سازمان دریافت می کنند.

سازمان ها و ذی نفعان، درجات مختلفی از ریسک را می پذیرند که به آن تحمل ریسک گفته می شود.

ریسک هایی که تهدید محسوب می شوند ممکن است:

اگر درون حدود تحمل واقع شوند و با پاداش های حاصل از ریسک، متوازن شوند، پذیرفته گردند.

برای مثال:

قبول یک زمانبندی تسریعی ریسکی است که با کسب پاداش حاصل از تکمیل زودتر، همراه است.

گروه ها و افراد، شییوه هایی را در مواجهه با ریسک اتخاذ می کنند

تا بر روش پاسخ دهی، اثرگذار باشند.

این شیوه های ریسک، توسط ادراک، تحمل یا دیگر تمایلات، به گونه ای سوق داده می شوند. که تا حد امکان صریح و آشکار گردند.

یک رویکرد استوار به ریسک که الزامات سازمان را تأمین نماید. باید برای هر پروژه، توسعه داده شود و ارتباطات مربوط به ریسک و اداره آن، باید باز و درست باشد .

پاسخ های ریسک، توازن دریافت شده سازمانی بین قبول ریسک و اجتناب از آن را منعکس می سازند.

برای موفق بودن، سازمان باید به توجه فعالانه و مداوم بر مدیریت ریسک در سراسر پروژه، متعهد باشد.

انتخاب هوشیارانه در تمامی سطوح سازمان

جهت شناسایی فعال، و پیگیری اثر بخش مدیریت ریسک در طی حیات پروژه باید مد نظر قرار گیرد .

ریسک، از زمانی که پروژه آغاز می شود، وجود دارد.

حرکت به سمت پروژه،

بدون تمرکز فعال بر مدیریت ریسک،

اثر یک ریسک تحقیق یافته را بر پروژه افزایش می دهد. و می تواند به صورت بالقوه به شکست پروژه منجر شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *