عصر طلایی کارآفرینی نزدیک ایستگاه پایانی

پردیس فناوری کیش-طرح مشاوره تخصصی صنعت- گروه خدمات عمومی

چرا عصر طلایی کارآفرینی رو به پایان است؟

در طول دهه‌ی گذشته، بازار سهام در حال رونق، رشد اشتغال ثابت و احساس مصرف‌کننده نسبتا مثبت بوده است. طی این زمان، یک اتفاق دیگر نیز افتاده؛ کارآفرینی به یک مد و روند واقعا زودگذر تبدیل شده است.