سفر در میان ستارگان؛ آیا ما برای ترک زمین آماده‌ایم؟

پردیس فناوری کیش-طرح مشاوره تخصصی صنعت- گروه فن آوری:

ما نیز روزی تمدن خود را به فضای میان‌ستاره‌‌‌ای خواهیم برد، اما قبل از آن باید بهای این سفر را با انقلابی بزرگ روی زمین بپردازیم.