روش هاي تصفيه گاز و خصوصيات جذب كننده ها

پردیس فناوری کیش_طرح مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت_گروه مهندسی شیمی

گاز طبيعي را از وجود سولفيد هيدروژن هر چند كه مقدار آن كم باشد تصفيه مي كنند، چون مقدار مجاز آن در
لوله ها انتقال حداكثر 20 ميلي گرم در متر مكعب مي باشد.
در اغلب موارد تصفيه گاز را نه تنها براي جداسازي مواد زائد تا حد استاندارد، بلكه به منظور جداسازي مواد
ارزشمند صنعتي از آن انجام مي دهند. به عنوان مثال 30 % توليدات جهاني گوگرد از گازهاي طبيعي غني از سولفيدهيدروژن بدست مي آيد. بعضي از آنها مثل ميدان گازي هارمتن، پانتر- ريور، و باربري در كانادا و مي سي سي پي در آمريكا، ژائو لان گيوانگ در كره شمالي تا 70 % حجمي داراي سولفيد هيدروژن مي باشند.

در حال حاضر بيشترين روش ها، در تصفيه (شيرين سازي) گاز، به 2 گروه عمده ابسورپسيوني و ادسورپسيوني مربوط مي شود تعلق دارند. البته در بين آنها هم بيشترين روش ها در گروه اول جاي مي گيرند. روش ابسورپسيوني- جذب هوشمند مايعات و يا گازها توسط جذب كننده مايع (ابسوربنت)، را مي توان بدون توجبه مقدار اوليه درصد ناخالصي ها بكار گرفت.

روش ادسورپسيوني – جذب هوشمند مايعات و گازها در روزنه هاي جذب كننده 5% حجمي باشد، انجام پذير است. در اين روش تصفيه عميق – جامد (ادسوربنت)، در مواردي كه درصد ناخالصي تا 3 از گاز صورت مي گيرد.

روشهاي ابسورپسيوني

با توجه به خصوصيات ابسوربنت هاي مورد استفاده، به روش هاي: جذب شيميايي، جذب فيزيكي، جذب
تركيبي و اكسيداسيوني (اكسايشي) تقسيم مي شوند.
با تركيبات CO و 2 H2S روش هاي جذب شيميايي (كميسورپشن) 9 بر اساس تاثيرات (واكنش هاي) شيميايي
فعالي (ابسوربنت ها) چون آمين ها (منو، دي، تري و متيل دي اتانول آمين ها، دي ايزوپروپانول آمين) و بازها استوار است.

روش هاي جذب فيزيكي بر پايه حل فيزيكي مواد زائد در ابسوربنت هايي چون گليكول ها (دي و تري اتيلن
متيل پريليدون، تري بوتيل فسفات، سولفولان، متانول و غيره بنا نهاده شده است. – N ،( گليكول
روش هاي جذب تركيبي در استفاده هم زمان هر 2 فرآيند فوق (جذب شيميايي و فيزيكي) خلاصه مي شوند.
يكي از فرآيندهاي جذب تركيبي، فرآيند سولفينول است كه واحدهاي زيادي از آن احداث شده است. در واحدهاي
مدرن ، هم زمان از سولفولان و متيل دي اتانول آمين به عنوان ابسوربنت استفاده مي شود.

به گوگرد عنصري توسط جذب كننده ها H2S روش هاي جذب اكسيداسيوني براساس تبديل بازگشت ناپذير
استوار است. جذب كننده ها در اين روش حاوي كاتاليست هايي اكسيد كننده مي باشند و معمولا به شكل محلول
قليايي – آبي مثل تركيب محلول نمك 2 سديمي اتيلن دي آمين تترااستيك اسيد با كلريدآهن در آب و يا محلول گرم
نمك هاي نشادري فلزات قليايي هستند.

روش هاي ادسورپسيوني

در روزنه هاي جذب كننده جامد مثل كربن فعال و CO و H2S ، همانطور كه قبلا اشاره شد در اين روش ها يا زئوليت هاي سنتزي جذب مي شوند.

انتخاب هر كدام از اين روش ها مستلزم در نظر گرفتن فاكتورهاي مختلفي چون حد غلظت اوليه ونهاييH2S,CO2 موارد مصرف گاز تصفيه شده (در خانه ها، پتروشيمي و يا سوخت ماشين)، يا استفاده اقتصادي از يك جذب  كننده و غيره بستگي دارد ولي اساسي ترين آنها شامل غلظتCO2 ، و تركيبات گوگرددار آلي در گاز اوليه میباشد.

در زماني كه تركيبات اسيدي داراي فشار بخار بالايي در گاز باشند، بهتر است از روش هاي ابسوپشني بر پايه عدم جذب و يا جذب محدود هيدروكربن ها استفاده نمود كه شرط آن، حذف هيدروكربن هاي سنگين در مراحل اوليه میباشد.

در كل روش هاي جذب شيميايي و تركيبي در زماني استفاده مي شوند كه فشار بخار تركيبات اسيدي، بالا و يامتوسط باشند. در حال حاضر در مواقعي كه فشار بخار اين تركيبات كم باشد از روش هاي اكسيداسيوني استفاده میکنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *