رای اعتماد مجلس به 4 وزیر پیشنهادی رئیس جمهور

مجلس شورای اسلامی پس از ساعتها( از ساعت 13 الی 22 روز شنبه 5 آبان) بررسی و صحبتهای موافقین و موافقین، به وزرای پیشنهادی اقتصادی راه و مسکن و شهرسازی- صنعت،معدن و تجارت- کار ،تعاون و امور اجتماعی و اقتصاد و دارایی معرفی شده از سوی رئیس جمهور رای اعتماد داد. دژپسند وزیر اقتصاد و دارایی- شریتمداری وزیر کار، تعاون و امور اجتماعی-اسلامی وزیر راه و مسکن و شهرسازی- رحمانی وزیر صنعت،معدن و تجارت شدند.