دومین کارگاه آشنایی با بازار بورس برگزار شد.

پردیس فناوری کیش_طرح مشاوره تخصصی صنعت_گروه مدیریت، مالی و امور اداری:

دومین کارگاه آشنایی با بازر بورس با هدف افزایش آگاهی و دانش در زمینه آشنایی با بازار بورس و مزیت های سرمایه گذاری در محل پردیس فناوری کیش برگزار گردید.

کیش تک پیشرو در آموزش