انواع دبی سنج

پردیس فناوری کیشطرح مشاوره متخصصین صنعت و مدیریتگروه مهندسی شیمی

بخش چهارم

Target Meter تارگت متر

شامل یك دیسك یا Targetمي باشد كه در مركز لوله قرار
گرفته است،سطح دیسك با یك زاویه مناسب نسبت به جریان
قرار دارد. سنجش دبي جریان یه طور مستقيم توسط نيرویي
كه سيال به دیسك وارد مي كند انجام گيرد. این نوع دبي
سنج براي پساب ها و سيالات خورنده مناسب مي باشد و در
ضمن به هيچ گونه اتصالات خارجي اعم از آب بندها
) (Sealیا
سيستم هاي
Purgeاحتياج ندارد. براي تعيين اندازه بهينه
دیسك و كاليبره كردن آن به منظور كاركرد مناسب اطلاعات
زیادي مورد نياز است
.


 Elbow Tap Meterزانویي متر


این دبي سنج به كمك یك زانویي 50درجه درون جریان سيال
كار مي كند
. Tapفشار بالا از بيرون زانویي گرفته مي شود و
Tapفشار پایين از داخل زانویي گرفته مي شود كه اختلاف
فشاري متناسب با دبي جریان ایجاد مي كند. اندازه گيري
اختلاف فشار به نيروي گریز از مركز سيال جاري در زانویي
وابسته است
.
از این رو گاز به دليل دانسيته پایين براي این دبي سنج
ها مناسب نيست و همچنين انحناي كم در زانویي ، اختلاف
فشار بزرگتري را نسبت به انحناي طولاني ایجاد مي كند.
افت فشار یك
Elbow Tapاز یك زانویي بيشتر نمي باشد. دقت
.
± درصد مي باشد0 حدودElbow Tap Meters

Rotameter روتامتر

روتامتر ها ( یا دبي سنج هاي سطح متغير ) عمدتاً از یك
لوله شيشه اي كه قطر آن با شيب ملایم كم مي شود ساخته
شده اند و به طور عمودي نصب شده و جریان به آن وارد مي
شود.
جسم شناوري كه به اندازه پایه لوله شيشه اي است درون آن
قرار گرفته و متناسب با مقدار جریان به سمت بالا حركت مي
كند. به دليل آن كه قطر لوله در بالا نسبت به پایين آن
بزرگتر است جسم شناور در نقطه اي از لوله شيشه اي نسبت
به كف آن قرار مي گيرد كه اختلاف فشار بين سطوح بالایي و
پایين با وزن جسم شناور به تعادل برسد. در اكثر كاركرد
هاي روتامتر، دبي مستقيماً از درجه بندي هایي كه روي
لوله شيشه اي نوشته شده است خوانده مي شود.

برای رفتن به بخش پنجم کلیلک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *