انواع دبی سنج

پردیس فناوری کیش_طرح مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت_گروه مهندسی شیمی

بخش سوم

Flow Nozzle نازل جریان


نازل هاي جریان ممكن است به عنوان ونتوري تيوب تغيير
یافته تلقي شوند. دهنه نازل یك مانع بيضوي شكل در برابر
جریان است و خروجي آن هيچ سطحي براي بازیافت فشار
ندارد.
Tapهاي فشار در فاصله اي حدود نصف قطر لوله را
در خروجي و در فاصله اي به اندازه تمام قطر را در ورودي

لوله گرفته اند.
نازل جریان ، براي سنجش دبي جریان هاي سرعت بالا به كار
مي رود ( عدد رینولدز بالاي 50000. )

افت فشار نازل جریان ، بين افت فشارهاي ونتوري تيوب و
اریفيس پليت است (
30الي 95در صد) .

 

لوله پيتوت Pitut Tube


لوله هاي پيتوت (پيتوت تيوب ) وسيله اي جهت اندازه گيري
سرعت محلي
) (localجریان است. پيتوت تيوب ها شامل دو لوله
مي باشند كه یكي به نام
Static Tubeدر راستاي جهت جریان
است. دو پایه تيوب ها توسط پایه هاي یك مانيتور ( یا یك
وسيله معادل جهت اندازه گيري اختلاف فشار ) به هم وصل
شده اند
. Static Tubesبه دليل آن هيچ گونه مولفه سرعتي عمود
بر سطح مقطع آن وجود ندارد فشار استاتيكي را اندازه
گيري مي كند . بر حسب هد مي توان گفت
Impact Tubeهد فشار
استاتيكي به اضافه هد سرعت را اندازه گيري مي كند.
اختلاف فشار اندازه گيري شده در پيتوت تيوب متناسب با
مجذور سرعت است

پيتوت تيوب ها كاربرد محدودي در صنایع دارند. زیرا به
راحتي توسط یك ماده خارجي مسدود مي شوند و دقت آنها به
پروفایل سرعت كه اندازه گيري آن مشكل است بستگي دارد.
كاربرد عمده آن ها اندازه گيري سرعت جریان هواي كم سرعت
در سيستم هاي تهویه است و بيشتر براي اندازه گيري دبي
گازها به كار مي روند

برای رفتن به بخش چهارم کلیلک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *