ABBبودجه بندی سنتی و بودجه بندی نوین

بودجه، برنامه  پیش بینی شده  مدیریت به منظور استفاده از منابع  واحد تجاری برای یک دوره زمانی آتی است  که در قالب اطلاعات  کمّی بیان می شود، به عبارت دیگر بودجه توصیف مقداری اهداف مدیریت وبیانگر مراحل و راه های رسیدن به این اهداف می باشد. برای مشاهده توضیحات بیشتر  با پردیس فناوری کیش همراه باشید.

بودجه، برنامه  پیش بینی شده  مدیریت به منظور استفاده از منابع  واحد تجاری برای یک دوره زمانی آتی است  که در قالب اطلاعات  کمّی بیان می شود، به عبارت دیگر بودجه توصیف مقداری اهداف مدیریت وبیانگر مراحل و راه های رسیدن به این اهداف می باشد.

مزایای بودجه بندی

1.ضرورت وبرنامه ریزی

2.معیار ارزیابی عملکرد

3.بهبود هماهنگی وارتباطات

محدودیتهای بودجه بندی

 • بودجه از لحاظ علمی دقیق نبوده وهمواره برخی قضاوتهای شخصی درآن دخیل است.
 • برخی ازبرنامه های بودجه به دلیل عدم حمایت یاحمایت سطحی مدیران اجرایی ممکن است باشکست مواجه شود.
 • بودجه بندی ممکن است موجب شودمدیران احساس کنندکه درتنگناقرارگرفته وفاقداختیارات لازم می باشند،لذاباعث نادیده گرفتن وظایف محموله به آنهامی شود.
 • ازآنجایی که فرایندبودجه بندی نیازبه زمان دارد،لذاباگذشت زمان ممکن است مدیران واحدتجاری علاقه خودرانسبت به بودجه ازدست بدهند.

تعریف بودجه بندی جامع

بودجه جامع برنامه های مالی وعملیاتی مدیریت برای یک دوره زمانی آتی است که در قالب مجموعه ای از صورتهای مالی تلخیص می شود و در برگیرنده کلیه عملیات و سطوح مدیریت واحد تجاری است. به عبارت دیگر بودجه جامع معرف طرح کلی واحد تجاری برای دستیابی به اهداف نهایی آن در دوره بودجه است که انتظارات مدیریت را درباره درآمدها، هزینه ها، سودخالص و جریان نقدینگی و وضعیت مالی به صورت مقداری نشان میدهد.

بودجه بندی جامع(عملیاتی)

بودجه عملیاتی زیربنای بودجه های مالی است و نتایج مورد انتظاراز اجرای عملیات آتی واحدتجاری راتشریح میکندودربرگیرنده صورت سود و زیان بودجه ای واجزای مختلف آن است و شامل بودجه های زیراست:

 • بودجه فروش
 • مقدارتولید
 • موادمستقیم
 • موجودیهای پایان دوره
 • بودجه بهای تمام شده کالای فروش رفته
 • هزینه های فروش
 • هزینه های اداری
 • صورت سود و زیان بودجه ای

تعریف بودجه بندی جامع(مالی)

بودجه مالی  بیانگر انتظارات مدیریت درباره سود وزیان جریانهای نقدی و وضعیت مالی آتی واحد تجاری به صورت کمّی  است و درآن اثرعملیات  و مخارج  سرمایه ای  بر وجوه نقد مورد تاکید  قرار میگیرد. و شامل انواع زیراست:

1.بخش بندی های بودجه نقدی

2.بودجه هزینه های سرمایه ای

3.ترازنامه بوجه ای

4.صورت جریان وجوه نقد بودجه ای

تعریف بودجه بندی قابل انعطاف

بودجه قابل انعطاف درواقع یک بودجه ثابت است که برای سطوح مختلف فعالیت در دامنه مربوط تعدیل شده است و به مدیریت امکان می دهد تا درآمدها و هزینه های واقعی را با بودجه های آن در همان سطح فعالیت واقع شده مقایسه کند. در بودجه قابل انعطاف می بایست هزینه ها به ثابت ومتغیر تفکیک شودتا بتوان با هزینه های واقعی مقایسه و انحرافات مربوط را محاسبه و مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.

بودجه بندی سرمایه ای

بودجه بندی سرمایه ای که جزئی از بودجه مالی است،عمدتا به تحصیل دارایی های بلندمدت مربوط می شود و شامل  طرح ریزی، ارزیابی و کنترل مخارج سرمایه ای است.

ویژگی های بودجه بندی سرمایه ای

1.پروژه های بودجه بندی سرمایه ای،اغلب مستلزم صرف مبالغ قابل توجهی است.

2.منابع سرمایه گذاری شده درپروژه های بودجه بندی، اغلب برای مدت زمانی طولانی بلوکه می شوند.

3.تصمیمات بودجه بندی سرمایه ای برتصمیم گیریهای کلی تری درمورد هدفها و سیاستهای بلندمدت واحد تجاری ازقبیل رشد و توسعه بازاریابی، سهم فروش واحد تجاری در صنعت مربوط و…مبتنی است.

مفروضات بودجه بندی سرمایه ای

1.پروژه های سرمایه گذاری مانعة الجمع هستند، یعنی درصورت انتخاب یک پروژه، پروژه های دیگر رد میشوند.

2.کلیت پروژه ها به تصویب رسیده وازنظرمالی میتوان آنها را تأمین کرد.

3.کلیه دریافتها و پرداختها درابتدا و یا در پایان دوره مالی انجام میگیرد.

مراحل بودجه بندی سرمایه ای

1.شناسایی پروژه های سرمایه گذاری

2.برآورد نتایج هریک ازپروژه ها

3.ارزیابی پروژه های پیشنهادی

4.تهیه و تنظیم بودجه مخارج سرمایه ای

5.ارزیابی مجدد پروژه ها پس از تصویب

تعریف بودجه بندی بر مبنای فعالیت

بودجه بندی بر مبنای فعالیت،فرایند تهیه بودجه است که بر هزینه فعالیتها یا محرکهای هزینه مرتبط با عملیات،تاکید و تمرکز دارد. بودجه بندی بر مبنای فعالیت ،هزینه ها را با توجه به محرکهای هزینه که منتج از هزینه یابی بر مبنای  فعالیت است ،بر حسب مخزن هزینه ها تفکیک می کند. بنابراین ، بودجه بندی بر مبنای فعالیت با  تفکیک  بودجه هزینه ها به مخازن متشابه هزینه ها،نظیر فعالیتهای سطح واحد محصول ،دسته محصول ،سطح پشتیبانی محصول و سطح کارخانه ،شروع می شود.

هدف اصلی abb

هدف اين سيستم نشان دادن ارتباط بين منابعي است كه سازمان براي مصرف آنها جهت توليد محصولات برنامه ريزي مي كند. به كمك ABB بايد بر توليد محصولاتي كه موفقيت سازمان را موجب مي شوند تمركز يافت و سپس با مديريت منابع سازمان اعم از زمان، پول، نيروي انساني و غيره منابع بيشتر را به فعاليتهايي اختصاص داد كه موجبات آن را فراهم مي سازند.

1- برآورد تعداد محصول نهايی ( توليد و فروش برای دوره بعد)

2- پيش بينی ميزان تقاضای فعاليتها در

هدف اصلی abb

هدف اين سيستم نشان دادن ارتباط بين منابعي است كه سازمان براي مصرف آنها جهت توليد محصولات برنامه ريزي مي كند. به كمك ABB بايد بر توليد محصولاتي كه موفقيت سازمان را موجب مي شوند تمركز يافت و سپس با مديريت منابع سازمان اعم از زمان، پول، نيروي انساني و غيره منابع بيشتر را به فعاليتهايي اختصاص داد كه موجبات آن را فراهم مي سازند.

ويژگيهاي  ABB

انتظارات مشتري را با منابع قابل دسترس سازمان تطبيق مي دهد.

بجاي تاكيد بر يك  Benchmark (الگوبرداري) اختياري, مثل بودجه سال گذشته، بر بودجه‌هايي تاكيد دارد كه بر اساس بازگشت به سرمايه گذاريها قرار دارد.

يک بودجه منعطف را بر مبنای حجم کار فعاليت توسعه می دهد

برنامه ريزی مکرر و دائمی را مورد حمايت قرار می دهد.

موارد زائد و بی ارزش را در بودجه شناسايی کرده و برنامه های عملی برای حذف آنها ايجاد می کند.

حجم کارها را برای ايجاد سيستم ABB پيش بينی می کند.

مراحل بودجه بندی بر مبنای فعالیت

1-برآورد تعداد محصول نهايی ( توليد و فروش برای دوره بعد)

2- پيش بينی ميزان تقاضای فعاليتها در درون سازمان

3- محاسبه منابع مورد تقاضا برای فعاليتهای پيش بينی شده

4- تعيين عرضه واقعی منابع

5- تعيين ظرفيت منابع

مقایسه بودجه بندی سنتی و بودجه بندی بر مبنای فعالیت

1.بودجه بندی بر مبنای فعالیت ، بیانگر پیش بینی هزینه های انجام فعالیتهای مختلف است.اما بودجه بندی سنتی معرف هزینه های بودجه شده برای هر یک ازوظایف خاص سازمان (نظیر تدارکات ، مهندسی ، فروش ، تولید ) یا هریک از عوامل هزینه است.درحالی که بودجه بندی سنتی برعوامل هزینه نظیرمواد، دستمزد و هزینه های مورد انتظار برای انجام فعالیتهای مختلف را مورد توجه قرار می دهد.

2.بودجه بندی سنتی به عنوان ابزار کنترل بر مقایسه ارقام بودجه بندی شده با نتایج واقعی عملیات و انحرافات وحداکثر کردن مسئولیت و پاسخگویی عملکرد واحدها تمرکز دارد ، اما هدف اصلی  کنترل در بودجه بندی بر مبنای فعالیت، هماهنگ و همخوان کردن فعالیتهای مختلف شرکت به منظور ارائه  خدمات به مشتریان است.

با تشکر از حسن توجه شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *