کارگاه مقدماتی اصول فن بیان و مذاکره برگزار شد.

پردیس فناوری کیش_طرح مشاوره تخصصی صنعت_گروه مدیریت، مالی و امور اداری:

 برگزاری کارگاه مقدماتی اصول فن بیان و مذاکره در تاریخ 6دی ماه سال 1397 در محل پردیس فناوری کیش. کارگاه رایگان بعدی بزودی…