کارگاه طراحی و نصب سیستم مولد خورشیدی برگزار شد.

پردیس فناوری کیش_طرح مشاوره تخصصی صنعت_گروه مدیریت، مالی و امور اداری:

کارگاه مقدماتی طراحی و نصب سیستم مولد خورشیدی در تاریخ 22 آذرماه سال جاری در محل پردیس فناوری کیش برگزار گردید.