پنجمین کارگاه لیفت دیزاینرتشکیل شد.

پردیس فناوری کیش_طرح مشاوره تخصصی صنعت_گروه مدیریت، مالی و امور اداری:

پنجمین کارگاه مقدماتی نرم افزار تخصصی لیفت دیزاینر در روز چهارشنبه 21 آذرماه سال جاری در محل پردیس فناوری کیش برگزار شد.