نفت و گاز

عنوان دوره: Pressure Vessel, ASME Code, Sec8, Div1
مدت دوره :63 ساعت
شروع کلاس ها : 30 فروردین
حداكثر ظرفيت: 52 نفر
عنوان دوره: تحليل مخازن تحت فشار با استفاده از نرم افزار PVELITE
مدت دوره : 8 ساعت
شروع کلاس ها : 30 فروردین
حداكثر ظرفيت: 52 نفر
عنوان دوره: طراحي هيدرو ليكي خطوط لوله مهندسين مشاور و متخصصين
مدت دوره :52 ساعت
شروع کلاس ها : 30 فروردین
حداكثر ظرفيت: 52 نفر
عنوان دوره: مبانی هيدروليكی خطوط لوله (عمومی)
مدت دوره :22 ساعت
شروع کلاس ها : 30 فروردین
حداكثر ظرفيت: 52 نف
عنوان دوره: پيشرفته CAESARII
مدت دوره :12 ساعت
شروع کلاس ها : 30 فروردین
حداكثر ظرفيت: 22 نفر

عنوان دوره : پدیده جریان slack در خطوط انتقال نفت
مدت دوره : 52 ساعت
شروع کلاس : 30 فروردین
حداكثر ظرفيت: 52 نفر
عنوان دوره: جریان دو فاز در خطوط لوله نفت و گاز و محاسبات هيدروليك
مدت دوره : 52 ساعت
شروع کلاس : 30 فروردین
حداكثر ظرفيت: 52 نفر
عنوان دوره: PDMS
مدت دوره : 22 ساعت
شروع کلاس : 30 فروردین
حداكثر ظرفيت: 52 نفر
عنوان دوره: انواع مبدلهاي حرارتی ، کاربرد و روش محاسبه آنها
مدت دوره : 52 ساعت
شروع کلاس : 30 فروردین
حداكثر ظرفيت: 52 نفر
عنوان دوره: طراحی مبدلهاي حرارتی و آموزش نرم افزار HTFS
مدت دوره : 62 ساعت
شروع کلاس : 30 فروردین
حداكثر ظرفيت: 52 نفر

عنوان دوره: طراحی کوره (مقدماتي)
مدت دوره : 13 ساعت
تاریخ شروع : 30 فروردین
حداكثر ظرفيت: 52 نفر
عنوان دوره: رویكردي به سيستمهاي نگهداري و تعمير برنامه ریزي (PM مقدماتی )
مدت دوره : 52 ساعت
تاریخ شروع : 30 فروردین
حداكثر ظرفيت: 52 نفر
عنوان دوره: بهينه سازي سيستم نگهداري و تعمير PM پيشرفته
مدت دوره : 52 ساعت
تاریخ شروع : 30 فروردین
حداكثر ظرفيت: 52 نفر
عنوان دوره: رویكردي به نگهداري و تعمير قابليت اطمينان (RCM)
مدت دوره : 52 ساعت
تاریخ شروع : 30 فروردین
حداكثر ظرفيت: 52 نفر
عنوان دوره: طراحی یاتاقان و روغنكاري
مدت دوره : 52 ساعت
تاریخ شروع : 30 فروردین
حداكثر ظرفيت: 52 نفر

عنوان دوره: نگهداري، پایش وضعيت، عيب یابی و تعمير پمپ هاي سانتریفوژ
مدت دوره : 52 ساعت
تاریخ شروع : 30 فروردین
حداكثر ظرفيت: 52 نفر
عنوان دوره: نحوه عملكرد انواع مختلف توربين هاي گاز در صنایع نفت ، گاز و پتروشيمی
مدت دوره :13 ساعت
تاریخ شروع : 30 فروردین
حداكثر ظرفيت: 52 نفر
عنوان دوره: انتخاب و سایز کردن پمپ هاي سانترفيوژ در صنایع نفت و گاز و پتروشيمی
مدت دوره : 52 ساعت
تاریخ شروع : 30 فروردین
حداكثر ظرفيت: 52 نفر
عنوان دوره: نحوه عملكرد انواع مختلف پمپ ها روتاري ، رفت و برگشتی و سانترفيوژ( در صنایع نفت، گاز و پتروشيمی )
مدت دوره : 13 ساعت
تاریخ شروع : 30 فروردین
حداكثر ظرفيت: 52 نفر
عنوان دوره: بررسی جامع و تبيين الزامات استاندارد API610 ویرایش یازدهم( در زمينه پمپ هاي سانتریفوژ)
مدت دوره : 52 ساعت
تاریخ شروع : 30 فروردین
حداكثر ظرفيت: 52 نفر

عنوان دوره : انتخاب و سایز کردن کمپرسورهاي سانتریفوژ در صنایع نفت، گاز و پتروشيمی
مدت دوره : 13 ساعت
تاریخ شروع : 30 فروردین
حداكثر ظرفيت:52 نفر
عنوان دوره : بررسی جامع و تبيين الزامات استاندارد در زمينه کمپرسورهاي محوري و سانترفيوژ API617
مدت دوره : 13 ساعت
تاریخ شروع : 30 فروردین
حداكثر ظرفيت:52 نفر
عنوان دوره : تست و بازرسی پمپ هاي سانتریفوژ منطبق بر استاندارد API610 حين توليد و پس از توليد
مدت دوره : 13 ساعت
تاریخ شروع : 30 فروردین
حداكثر ظرفيت:52 نفر
عنوان دوره : بررسی جامع استاندارد NFPA20 در زمينه پمپ هاي مورد استفاده در صنایع آتش نشانی
مدت دوره : 13 ساعت
تاریخ شروع : 30 فروردین
حداكثر ظرفيت:52 نفر
عنوان دوره : بالانس تجهيزات دوار طبق استاندارد ISO1940
مدت دوره : 13 ساعت
تاریخ شروع : 30 فروردین
حداكثر ظرفيت:52 نفر

عنوان دوره : الزامات استاندارد API 686 در مورد نصب تجهيزات دوار
مدت دوره : 13 ساعت
تاریخ شروع : 30 فروردین
حداكثر ظرفيت:52 نفر
عنوان دوره : آشنایی با آب بندهاي مكانيكی و استانداردAPI 682
مدت دوره : 13 ساعت
تاریخ شروع : 30 فروردین
حداكثر ظرفيت:52 نفر
عنوان دوره : آشنایی با کمپرسورهاي جابجایی مثبت و الزامات استانداردهاي API 618&619
مدت دوره : 13 ساعت
تاریخ شروع : 30 فروردین
حداكثر ظرفيت:52 نفر
عنوان دوره : تاسيسات مكانيكی (مقدماتی)
مدت دوره : 52 ساعت
تاریخ شروع : 30 فروردین
حداكثر ظرفيت:52 نفر
عنوان دوره : تاسيسات مكانيكی( پيشرفته )
مدت دوره : 13 ساعت
تاریخ شروع : 30 فروردین
حداكثر ظرفيت:52 نفر

عنوان دوره : طراح سيستم هاي تهویه مطبوع (مقدماتی)
مدت دوره : 52 ساعت
تاریخ شروع : 30 فروردین
حداكثر ظرفيت:52 نفر
عنوان دوره : طراحی سيستم هاي تهویه مطبوع پيشرفته
مدت دوره : 63 ساعت
تاریخ شروع : 30 فروردین
حداكثر ظرفيت:52 نفر
عنوان دوره : چيلرهاي جذبی و اهميت آنها در سيكل CCHP در توليد توام
مدت دوره : 52 ساعت
تاریخ شروع : 30 فروردین
حداكثر ظرفيت:52 نفر
عنوان دوره: هيدروليك پایه
مدت دوره : 52 ساعت
تاریخ شروع : 30 فروردین
حداكثر ظرفيت:52 نفر
عنوان دوره: الكتروهيدروليك
مدت دوره : 65 ساعت
تاریخ شروع : 30 فروردین
حداكثر ظرفيت:52 نفر

عنوان دوره: هيدروليك پيشرفته
مدت دوره : 65 ساعت
تاریخ شروع : 30 فروردین
حداكثر ظرفيت:52 نفر
عنوان دوره : هيدروليك پروپورشنال و شيرهاي سرو
مدت دوره : 65 ساعت
تاریخ شروع : 30 فروردین
حداكثر ظرفيت:52 نفر
عنوان دوره : عيب یابی در سيستمهاي هيدروليكی براساس RCFA روش
مدت دوره : 65 ساعت
تاریخ شروع : 30 فروردین
حداكثر ظرفيت:52 نفر
عنوان دوره: نگهداري و تعميرات نت سيستمهاي هيدروليك
مدت دوره : 65 ساعت
تاریخ شروع : 30 فروردین
حداكثر ظرفيت:52 نفر
عنوان دوره : آشنایی با شيلنگها و اتصالات هيدروليكی
مدت دوره : 52 ساعت
تاریخ شروع : 30 فروردین
حداكثر ظرفيت:52 نفر

عنوان دوره : پنوماتيك پایه
مدت دوره : 65 ساعت
تاریخ شروع : 30 فروردین
حداكثر ظرفيت:52 نفر
عنوان دوره : الكترو پنوماتيك
مدت دوره : 65 ساعت
تاریخ شروع : 30 فروردین
حداكثر ظرفيت:52 نفر
عنوان دوره : پنوماتيك پيشرفته
مدت دوره : 65 ساعت
تاریخ شروع : 30 فروردین
حداكثر ظرفيت:52 نفر
عنوان دوره: نگهداري و تعميرات (سيستمهاي پنوماتيك)
مدت دوره : 65 ساعت
تاریخ شروع : 30 فروردین
حداكثر ظرفيت:52 نفر
عنوان دوره : عيب یابی در سيستم هاي پنو ماتيكی با استفاده از متد RCFA
مدت دوره : 65 ساعت
تاریخ شروع : 30 فروردین
حداكثر ظرفيت:52 نفر

عنوان دوره: شيرهاي صنعتی
مدت دوره : 63 ساعت
تاریخ شروع : 30 فروردین
حداكثر ظرفيت:52 نفر
عنوان دوره کنترل کيفيت جوش سازه هاي فولادي در مناطق زلزله خيز
مدت دوره : 8 ساعت
تاریخ شروع : 30 فروردین
حداكثر ظرفيت:52 نفر
عنوان دوره : مهندسی مواد و کنترل کيفيت جوش در احداث و تعميرات خطوط لوله انتقال نفت و گاز بر اساس ASME B31.4 & 8, API 1104
مدت دوره : 52 ساعت
تاریخ شروع : 30 فروردین
حداكثر ظرفيت:52 نفر
عنوان دوره : مهندسی مواد و کنترل کيفيت جوش در ساخت ظروف تحت فشار فولادي و کم آلياژ براساس کد ASME Section VIII ASME IX و Division 1
مدت دوره : 65 ساعت
تاریخ شروع : 30 فروردین
حداكثر ظرفيت:52 نفر
عنوان دوره : مهندسی مواد و کنترل کيفيت جوش در ساخت مخازن ذخيره نفت و گاز مایع تبریدي براساس استانداردهاي API 650 و API 620
مدت دوره : 65 ساعت
تاریخ شروع : 30 فروردین
حداكثر ظرفيت:52 نفر

عنوان دوره : آشنایی با انواع روشهاي بازرسی جوش و عيوب جوش
مدت دوره : 13 ساعت
تاریخ شروع : 30 فروردین
حداكثر ظرفيت:52 نفر
عنوان دوره : اصول طراحی فرآیند جوشكاري GMAW
مدت دوره : 63 ساعت
تاریخ شروع : 30 فروردین
حداكثر ظرفيت:52 نفر
عنوان دوره : اصول طراحی جوشكاري نقطه اي
مدت دوره :13 ساعت
تاریخ شروع : 30 فروردین
حداكثر ظرفيت:52 نفر
عنوان دوره : اصول طراحی فرآیند جوشكاري قوس الكتریكی با الكترو دستی (SMAW)
مدت دوره : 13 ساعت
تاریخ شروع : 30 فروردین
حداكثر ظرفيت:52 نفر
عنوان دوره : بازرسی جوش با مایع نافذ (PT)
مدت دوره :13 ساعت
تاریخ شروع : 30 فروردین
حداكثر ظرفيت:52 نفر

عنوان دوره: بازرسی چشمی جوش (VT)
مدت دوره : 13 ساعت
تاریخ شروع : 30 فروردین
حداكثر ظرفيت:52 نفر
عنوان دوره : Material Selection
مدت دوره : 52 ساعت
تاریخ شروع : 30 فروردین
حداكثر ظرفيت:52 نفر
عنوان دوره :آشنایی با اصول انتخاب مواد فلزي در طراحی و ساخت تجهيزات (Materials Selection)
مدت دوره : 52 ساعت
تاریخ شروع : 30 فروردین
حداكثر ظرفيت:52 نفر
عنوان دوره : اصول نامگذاري و شناسایی فولادهاي متداول در صنعت و روش کاربرد کليد فولاد
مدت دوره : 8 ساعت
تاریخ شروع : 30 فروردین
حداكثر ظرفيت:52 نفر
عنوان دوره : نكات علمی و عملی آزمونهاي مخرب در کنترل کيفيت و بازرسی مواد و قطعات فلزي
مدت دوره : 13 ساعت
تاریخ شروع : 30 فروردین
حداكثر ظرفيت:52 نفر

عنوان دوره : آشنایی با مكانيزم هاي زوال در صنعت و روشهاي بررسی و ارزیابی آن (Failure Analysis)
مدت دوره : 52 ساعت
تاریخ شروع : 30 فروردین
حداكثر ظرفيت:52 نفر
عنوان دوره : نکات کاربردی بازرسی اقلام فلزی
مدت دوره : 13ساعت
تاریخ شروع : 30 فروردین
حداكثر ظرفيت:52 نفر
عنوان دوره : نانو فناوري محاسباتی – مقدماتی
مدت دوره : 22 ساعت
تاریخ شروع : 30 فروردین
حداكثر ظرفيت:52 نفر
عنوان دوره : نانو فناوري محاسباتی - پيشرفته
مدت دوره : 22 ساعت
تاریخ شروع : 30 فروردین
حداكثر ظرفيت:52 نفر
عنوان دوره : کنترل فرایندهاي صنعتی (مقدماتی)
مدت دوره : 52 ساعت
تاریخ شروع : 30 فروردین
حداكثر ظرفيت:52 نفر

عنوان دوره : کنترل فرایندهاي صنعتی (پيشرفته)
مدت دوره : 52 ساعت
تاریخ شروع : 30 فروردین
حداكثر ظرفيت:52 نفر
عنوان دوره : طراحی مشعل هاي صنعتی(مقدماتی)
مدت دوره : 13 ساعت
تاریخ شروع : 30 فروردین
حداكثر ظرفيت:52 نفر
عنوان دوره: آشنایی با مشعلهاي صنعتی عيب یابی و نگهداري (مقدماتی)
مدت دوره : 13 ساعت
تاریخ شروع : 30 فروردین
حداكثر ظرفيت:52 نفر
عنوان دوره : سيستم هاي کنترلی در توسعه سيستمهاي حمل و نقل هوشمند
مدت دوره : 52 ساعت
تاریخ شروع : 30 فروردین
حداكثر ظرفيت:52 نفر
عنوان دوره : مقدمه اي بر سيستمهاي مدیریت موتور
مدت دوره : 52 ساعت
تاریخ شروع : 30 فروردین
حداكثر ظرفيت:52 نفر

عنوان دوره : طراحی مقدماتی نيروگاه هاي بخار
مدت دوره : 22 ساعت
تاریخ شروع : 30 فروردین
حداكثر ظرفيت:52 نفر
عنوان دوره : طراحی مقدماتی نيروگاه هاي ترکيبی
مدت دوره : 22 ساعت
تاریخ شروع : 30 فروردین
حداكثر ظرفيت:52 نفر
عنوان دوره : معرفی آزمون هاي تعيين عملكرد انجمن مهندسان مكانيك آمریكا در نيروگاه هاي بخار، گازي و ترکيبی
مدت دوره : 62 ساعت
تاریخ شروع : 30 فروردین
حداكثر ظرفيت:52 نفر
عنوان دوره : آناليز ارتعاشات ماشينها – سطح 1
مدت دوره : 52 ساعت
تاریخ شروع : 30 فروردین
حداكثر ظرفيت:52 نفر
عنوان دوره : آناليز ارتعاشات ماشينها – سطح 5
مدت دوره : 52 ساعت
تاریخ شروع : 30 فروردین
حداكثر ظرفيت:52 نفر

عنوان دوره : نرم افزار PDMS
مدت دوره : 58 ساعت
تاریخ شروع : 30 فروردین
حداكثر ظرفيت:52 نفر
عنوان دوره : SolidWorks نرم افزار
مدت دوره : 65 ساعت
تاریخ شروع : 30 فروردین
حداكثر ظرفيت:52 نفر
عنوان دوره : نرم افزار SOLIDWORKS پيشرفته
مدت دوره : 62 ساعت
تاریخ شروع : 30 فروردین
حداكثر ظرفيت:52 نفر
عنوان دوره : CATIA مقدماتی
مدت دوره : 22 ساعت
تاریخ شروع : 30 فروردین
حداكثر ظرفيت:52 نفر
عنوان دوره : CATIA پيشرفته
مدت دوره : 22 ساعت
تاریخ شروع : 30 فروردین
حداكثر ظرفيت:52 نفر

عنوان دوره : نرم افزار ABAQUSE
مدت دوره : 65 ساعت
تاریخ شروع : 30 فروردین
حداكثر ظرفيت:52 نفر
عنوان دوره : MoldFlow
مدت دوره : 22 ساعت
تاریخ شروع : 30 فروردین
حداكثر ظرفيت:52 نفر
عنوان دوره : Open Foam نرم افزار
مدت دوره : 22 ساعت
تاریخ شروع : 30 فروردین
حداكثر ظرفيت:52 نفر
عنوان دوره : ANSYS-CFX نرم افزار
مدت دوره : 65 ساعت
تاریخ شروع : 30 فروردین
حداكثر ظرفيت:52 نفر
عنوان دوره : نرم افزار FLUENT
مدت دوره : 58 ساعت
تاریخ شروع : 30 فروردین
حداكثر ظرفيت:52 نفر