تخصص های مشاوره

گروه اصلیزیر گروه اولزیرگروه دومزیر گروه سوم
فناوری اطلاعات و ارتباطاتتولید محتوی نرم افزاریشبکه و اینترنتطراحی سایت و گرافیک
پزشکی و پیراپزشکیمهندسی پزشکیپیراپزشکیبهداشت
روابط انسانیروانشناسیمددکاریتحصیلی
فنی و مهندسیآسانسور و پله برقی
انرژی، پنل خورشیدی
برق و الکترونیک
حفاظت و ایمنی
تاسیسات و تهویه
ابزار دقیق و اتوماسیون صنعتی
مکانیک و مواد
ماشین آلات صنعتی و ساخت و تولید
عمران و شهرسازی
اداری و مالیمدیریت سرمایه گذاری و جایابی صنعتیحسابداری و حسابرسیکسب و کار و کارآفرینی
آینده پژوهی سازمانی
هنر و معماریصنایع دستی
هنرهای تجسمی
معماری و دکوراسیونهنرهای نمایشی
محیط زیست و کشاورزیشیلات و آبزیان دریاییمنابع طبیعیمحیط زیست
حقوق و قراردادهاپیمان های حقوقیقرارداد های بین المللیبرند و ثبت حقوقی
روابط عمومی و فرهنگیامور فرهنگیروابط عمومی و تبلیغاتنویسندگی