عضویت متخصصان حقیقی و حقوقی

جذب و عضویت متخصصان دانشگاهی و صنعتی در طرح ملی مشاوره صنعت   

                         

کلیه افراد دانشگاهی ، صنعتی و حرفه ای می توانند با عضویت در سامانه مشاورین و متخصصان به صورت فرد حقیقی ، از مزایای آن  بهره مند شوند. شرکت ها و موسسات خصوصی و دولتی نیز می توانند با عضویت حقوقی در جذب طرح ها و پروژه های صنعتی و بازرگانی همکاری نمایند.

لطفا برای مطالعه طرح و مزایای آن کلیک نمایید.

فرم عضویت مشاوره تخصصی فرد حقیقی
فرم عضویت مشاوره تخصصی فرد حقیقی

فرم عضویت مشاوره تخصصی شرکت حقوقی
فرم عضویت مشاوره تخصصی شرکت حقوقی

پیگیری کارت یا گواهی عضویت ( نمونه کارت)