اولین کارگاه مقدماتی نمایش درمانی برگزار شد.

پردیس فناوری کیش_طرح مشاوره تخصصی صنعت_گروه مدیریت، مالی و امور اداری:

 اولین کارگاه مقدماتی نمایش درمانی در محل پردیس فناوری کیش برگزار گردید.دوره بعدی در تاریخ 18 بهمن 1397 برگزار می گردد.