انتخاب صحيح جذب كننده ها و روش تصفيه

پردیس فناوری کیش_طرح مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت_گروه مهندسی شیمی

انتخاب جذب كننده يكي از مشكل ترين مسائل در فرآيند تصفيه گاز مي باشد. انتخاب صحيح جذب كننده نه تنها كيفيت محصولات را تعيين مي كند بلكه در تعيين استفاده از فلزات و انرژي در واحد نيز موثر است. دركل جذب كننده ها بايد داراي خواص ذيل باشند:

خواص جذب کننده ها:


– فشار بخار اشباع پايين در دماي عملياتي، تا وجود آن در گاز تصفيه شده در حداقل ممكن باشد؛
– همزمان جذب كننده بايد خاصيت جذب بالا در اينتروال وسيعي از غلظت تركيبات اسيدي از گاز را داشته باشد؛
– ويسكوزيته پايين، تا تامين كننده برخورد بين فازي با گاز باشد؛
– خاصيت حلاليت پاييني نسبت به هيدروكربن ها داشته باشد؛
– عدم خاصيت خوردگي؛
– ثبات بالا نسبت به اكسيد شدن؛
– ثبات بالا نسبت به واكنش هاي جانبي؛
– قيمت ارزان؛
– از آنجايي كه به هر حال مقداري از اين مواد، خواسته و يا ناخواسته به آب هاي سطحي و زيرزميني راه مي يابند، پس بايد داراي سميت كم، قابليت تجزيه كامل و سازگار با محيط زيست باشند.

جذب کننده ایده آل:


مسلما جذب كننده ايده آل كه تمام خواص فوق را داشته باشد وجود ندارد. جذب كننده هاي مورد استفاده تا حال حاضر، داراي بخشي از خواص فوق بوده و مسلما هم داراي معايب خاص خود مي باشند.لازم به تذكر است كه افزايش آب جذب كننده ها امكان كاهش دماي انجماد و ويسكوزيته را مي دهد.

با افزايش غلظت آمين در محلول، فشار بخار اشباع در آنها افزايش مي يابد.
حلاليت هيدروكربن ها در آمين ها افزايش يافته و از حلاليت ، (–CHm) با افزايش عدد گروه هاي متيلني
آمين ها در آب كم مي شود.
فشار بخار اشباع آمين ها را در محلول كم مي كنند و افزايش عدد آنها در مولكول ،(–OH) اكسي گروه ها باعث افزايش حلاليت آنها در آب شده از حل شدن هيدروكربن ها جلوگيري مي كند.

گروه هاي آميني (–NHm)   باعث قليايي شدن محلول شده و اثر كمي در حلاليت هيدروكربن ها دارد.از آنچه كه در بالا گفته شد مي توان نتيجه گرفت كه DGAبا 2گروه OHو4گروه متیلنی دارای بیشترین خاصیت جذب هیدروکربن هاست. هيدروكربن ها در MEA وDIPA تقريبا به يك نسبت حل مي شوند وDGAکه فقط یک گروه OHدارد، شباهت زيادي به هيدروكربن هاي گاز داشته، پس كمترين حد جذب را نسبت به آنها دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *