ثبت نام کارگاه/ دوره تخصصی ویژه واحدهای صنعتی و دانش بنیان

ثبت نام کارگاه/ دوره تخصصی ویژه واحدهای صنعتی و دانش بنیان

لطفا موارد فرم را به دقت کامل نمایید.
برای درج اعداد صفحه کلید در حالت انگلیسی باشد.